SAMAKSA

Pansionāts "RAUDA" sniedz ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu:

  1. personām ar I un II grupas invaliditāti,
  2. Personām, kas sasniegušas pensijas vecumu un nav spējīgas sevi aprūpēt.

Pansionāts "Rauda" nodrošina personu ar demences simptomātiku aprūpi un uzraudzību un personu paliatīvo aprūpi.

Klienti tiek uzņemti no visas Latvijas!

klientam iestājoties nepieciešamie dokumenti:

  1. * klienta iesniegums par uzņemšanu pansionātā;
  2. * pase klientam;
  3. * pase apgādniekam;
  4. * ģimenes ārsta izziņu par klienta veselības stāvokli ( veidlapa 027/u);
  5. * izziņa no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par klientam izmaksājamās pensijas, piemaksu pie pensijas, apdrošināšanas atlīdzības, kaitējuma atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru un izmaksas datumu;
  6. * invaliditāti apliecinošs dokuments, ja klientam ir invaliditāte;
  7. * līguma noslēgšanas dienā viena mēneša uzturmaksas nomaksas apliecinošs dokuments.

Pamatojoties uz Engures novada domes lēmumu ( 15.11.2016., prot. Nr. 12 p.4), pansionāta "Rauda" uzturmaksa mēnesī sākot ar 2017. gada 1. janvāri  noteikta EUR 510, 00 ( pieci simti desmit euro) apmērā.