SAMAKSA

Pansionāts "RAUDA" sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu:

 1. personām ar I un II grupas invaliditāti,
 2. Personām, kuras ir pensijas vecumā vai personām, kas veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt. Pansionāts klientiem sniedz mājokli, atbalstu klienta problēmu risināšanā, sniedz sociālo rehabilitāciju, ja klientam nav attiecīgo spēju, kā arī nodrošina klienta  diennakts aprūpi. Pansionāts "Rauda" nodrošina klientu ar demences simptomātiku aprūpi un uzraudzību, kā arī paliatīvo aprūpi.

Klienti tiek uzņemti no visas Latvijas. Ja pansionāts  sociālo pakalpojumu nevar nodrošināt uzreiz, klienti tiek reģistrēti rindas kārtībā.

klientam iestājoties tiek pieprasīti un klienta lietā noformēti sekojoši dokumenti:

 1. * klienta iesniegums par uzņemšanu pansionātā;
 2. * personas apliecinošs dokuments klientam;
 3. * personas apliecinošs dokuments apgādniekam;
 4. * invaliditāti apliecinošu dokumentu ( apliecība, lēmums par invaliditātes piešķiršanu) atvasinājums;
 5. * dokumentu atvasinājums, kas apliecina, ka klientam ir piešķirta pensija, piemaksas pie pensijas, apdrošināšanas atlīdzība, kaitējuma atlīdzība vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;
 6. * ģimenes ārsta izziņa par klienta veselības stāvokli ( veidlapa 027/u), kā arī izraksti no ārstniecības iestādēm;
 7. * sociālā pakalpojuma saņemšanas pamatojums, ja klients tiek uzņemts pansionātā ar pašvaldības lēmumu;
 8. * informācija par klienta funkcionālajiem traucējumiejm un to smaguma pakāpi;
 9. * līgums ar klientu, tā apgādnieku par sociālā pakalpojuma sniegšanu, kurā noteikts sociālā pakalpojuma saturs, apjoms, samaksas kārtība, pušu tiesības un pienākumi;
 10. * klienta personīgo mantu pieņemšanas akts,
 11. * līguma noslēgšanas dienā apgādnieka iesniegts viena mēneša uzturmaksas nomaksas apliecinošs dokuments, ja pakalpojumu sedz apgādnieks;

Pamatojoties uz Engures novada domes lēmumu ( 19.10.2017., prot. Nr. 12 p.16), pansionāta "Rauda" uzturmaksa mēnesī sākot ar 2018. gada 1. janvāri  noteikta EUR 630, 00 ( seši simti trīsdesmit euro) apmērā.