SAMAKSA

 

Cienījamie apmeklētāji,

Sakarā ar augsto gripas saslimšanas līmeni valstī, pansionātā „Rauda” ir noteikta karantīna.

 

Lūdzam pirms apmeklējuma izvērtēt  savu veselības stāvokli, lai neizraisītu masveida saslimšanu pansionāta klientu vidū.

Lūdzu, atceļat savu vizīti, ja Jums ir sekojoši simptomi:

 1. slimības sākums ir akūts.
 2. strauji ar drebuļiem paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 38 C – 40 C,
 3. stipras galvas un muskuļu sāpes,
 4. kasīšanās sajūta rīklē,
 5. sauss kairinošs klepus,
 6. sāpes aiz krūšu kaula,
 7. izteikts nespēks.

Karantīnas laiks noteikts no 15.01.2019

 

 

Pansionāts "RAUDA" sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā sekojošā secībā:

1. pilngadīgas personas, kam noteikta I vai II grupas invaliditāte,

2. personas, kas sasniegušas pensijas vecumu un nav spējīgas sevi aprūpēt,

3. personas, kas neatbilst augstākminētajiem nosacījumiem, bet kurām ir ilgstošs vai nepārejošs fizisko spēju ierobežojums un dēļ tā nav spējīgas sevi aprūpēt.

 

Klienti tiek uzņemti no visas Latvijas. Ja pansionāts  sociālo pakalpojumu nevar nodrošināt uzreiz, klienti tiek reģistrēti rindas kārtībā.

klientam iestājoties tiek pieprasīti un klienta lietā noformēti sekojoši dokumenti:

 1. * klienta iesniegums par uzņemšanu pansionātā;
 2. * personas apliecinošs dokuments klientam;
 3. * personas apliecinošs dokuments apgādniekam;
 4. * invaliditāti apliecinošu dokumentu ( apliecība, lēmums par invaliditātes piešķiršanu) atvasinājums;
 5. * dokumentu atvasinājums, kas apliecina, ka klientam ir piešķirta pensija, piemaksas pie pensijas, apdrošināšanas atlīdzība, kaitējuma atlīdzība vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;
 6. * ģimenes ārsta izziņa par klienta veselības stāvokli ( veidlapa 027/u), kā arī izraksti no ārstniecības iestādēm;
 7. * sociālā pakalpojuma saņemšanas pamatojums, ja klients tiek uzņemts pansionātā ar pašvaldības lēmumu;
 8. * informācija par klienta funkcionālajiem traucējumiejm un to smaguma pakāpi;
 9. * līgums ar klientu, tā apgādnieku par sociālā pakalpojuma sniegšanu, kurā noteikts sociālā pakalpojuma saturs, apjoms, samaksas kārtība, pušu tiesības un pienākumi;
 10. * klienta personīgo mantu pieņemšanas akts,
 11. * līguma noslēgšanas dienā apgādnieka iesniegts viena mēneša uzturmaksas nomaksas apliecinošs dokuments, ja pakalpojumu sedz apgādnieks;